Deelnamevoorwaarden

Deelnamevoorwaarden

Deelname aan de adventskalender van Schecker GmbH, hierna exploitant of organisator genoemd, is gratis en gebonden aan deze deelnamevoorwaarden.

Hoe werkt de adventskalender
Elke dag in de periode van 1 december 2022 tot 24 december 2022 hebben deelnemers de mogelijkheid om online een deurtje van de adventskalenderdeur te openen.

Deelname
Deelname vindt plaats door de adventskalender te starten en vervolgens op het dan actuele deurtje van de adventskalender te klikken. In sommige gevallen zit er een kansspel verstopt achter het deurtje van de adventskalender. Om deel te nemen aan het kansspel, is het noodzakelijk om het weergegeven deelnameformulier in te vullen en in te dienen. De hiervoor voorziene deelnameperiode loopt van 12.00 uur tot 23.59 uur op de dag van de winactie. Inzendingen die na afloop van de deelnameperiode worden ontvangen, worden niet meegenomen in de loting. Elke deelnemer mag slechts met één inzending deelnemen aan de winactie. Het is niet toegestaan om meerdere e-mailadressen te gebruiken om de winstkans te vergroten. Deelname aan de winactie is gratis.

Wie mogen er deelnemen?
Deelnemers zijn natuurlijke personen die woonachtig zijn in Nederland en die een minimale leeftijd hebben van 14 jaar. Deelname is niet beperkt tot klanten van de organisator en is niet afhankelijk van de aanschaf van een product of dienst. Deelnemers die handelingsonbekwaam zijn, hebben toestemming nodig van hun wettelijke vertegenwoordigers. Alle personen en medewerkers van de exploitant die bij het bedenken en uitvoeren van de adventskalender zijn betrokken, evenals hun gezinsleden, hebben geen recht op deelname aan de adventskalender. Bovendien behoudt de exploitant zich het recht voor om naar eigen inzicht personen uit te sluiten van deelname indien daar gegronde redenen voor zijn, zoals (a) manipulatie in verband met de toegang tot of uitvoering van de adventskalender, (b) schending van deze deelnamevoorwaarden, (c) oneerlijke handelingen, of (d) het verstrekken van onjuiste of misleidende informatie in verband met deelname aan de adventskalender.

Berichtgeving aan de winnaars en overhandiging van de prijs
De winnaars worden bepaald door middel van een willekeurige trekking onder alle deelnemers. De winnaars van de verloting worden onverwijld via een aparte e-mail geïnformeerd over de prijs, uiterlijk een week na de dag van de verloting. De prijs wordt uitsluitend aan de winnaar of aan de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige winnaar overhandigd. Omruilen, afhalen en contante uitbetaling van de prijs is niet mogelijk. De exploitant draagt de eventuele kosten voor het verzenden van de prijzen. Extra kosten in verband met het claimen van de prijs zijn voor rekening van de winnaar. De winnaar is verantwoordelijk voor eventuele belastingheffing op de prijs. Indien de winnaar niet reageert binnen een termijn van 3 weken nadat hij hierom wordt gevraagd, kan de prijs worden overgedragen aan een andere deelnemer.

Beëindiging van de adventskalender
De organisator behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de online adventskalender en de daarbij behorende acties op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgave van redenen te beëindigen. Dit geldt in het bijzonder voor alle redenen die het geplande verloop van de adventskalender zouden verstoren of verhinderen.

Privacybeleid
Deelname aan de adventskalender vereist het verstrekken van persoonlijke gegevens. De deelnemer verzekert dat de door hem of haar verstrekte persoonsgegevens, in het bijzonder de voornaam, achternaam en e-mailadres, waarheidsgetrouw en correct zijn. De organisator wijst erop dat alle persoonsgegevens van de deelnemer niet zonder toestemming aan derden zullen worden doorgegeven en ook niet mogen worden gebruikt. Een uitzondering is websale GmbH, het bedrijf dat de adventskalender beheert, dat de gegevens moet verzamelen, opslaan en gebruiken voor het uitvoeren van de adventskalender. Een winnaar stemt in met de publicatie van zijn of haar naam en woonplaats in de door de organisator gebruikte reclamemedia. Dit omvat de bekendmaking van de winnaar op de website van de exploitant en zijn socialmediaplatforms. De deelnemer kan zijn/haar verklaarde toestemming te allen tijde intrekken. De herroeping moet schriftelijk worden verzonden naar de contactgegevens van de organisator, die in het afdrukgedeelte van de adventskalender-app zijn vermeld. Na intrekking van de toestemming worden de verzamelde en opgeslagen persoonlijke gegevens van de deelnemer onmiddellijk verwijderd. Meer informatie over gegevensbescherming vindt u hier.

Toepasselijk recht
Vragen of klachten in verband met de adventskalender of de inhoud ervan moeten aan de exploitant worden gericht. Contactmogelijkheden vindt u in het impressum van de adventskalender. Op de adventskalender van de exploitant is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Scheidbaarheidsclausule
Indien enige bepaling van deze deelnamevoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig is of wordt, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. In plaats van de ongeldige bepaling geldt dan de wettelijk toegestane bepaling die de betekenis en het doel van de ongeldige bepaling het dichtst benadert. Hetzelfde geldt in geval van een onvoorziene lacune in deze deelnamevoorwaarden.